logotipo viajedia
Inici Viatges Qui som Bloc Contacta

Nota Legal

Política de Privacidad (RGPDUE)

TEXTO LEGAL

De conformitat amb allò que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, li informem que les dades personals facilitades a través dels formularis, així com la seva adreça de correu electrònic, han estat incloses a un tractament titularitat de VIAGEDIA, S.L, [d’ara endavant VIAGEDIA], C/ Camí de Valls, 81-87,43204 REUS, NIF B55763007, E-mail info@viagedia.com amb la finalitat d'atendre les seves consultes i enviament d’informació relacionada amb les activitats i serveis que ofereix VIAGEDIA.

S’informa que les dades poden ser utilitzades per l’enviament de comunicacions comercials, per qualsevol mitjà, relatius a altres serveis de la nostra empresa que puguin ser del seu interès. Si bé podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça info@viagedia.com indicant a l'assumpte "BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ".

Així mateix, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i en el seu cas, portabilitat i limitació, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del D.N.I a la següent adreça : C/ Camí de Valls, 81-87,43204 REUS o bé enviant-ho per correu electrònic a info@viagedia.com i acompanyada d'una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant a l'assumpte "PROTECCIÓ DE DADES".

CONCEPTO DE USUARIO

VIAGEDIA está especialmente sensibilizada en la protección de los datos de los usuarios de los servicios a los que se accede a través del sitio Web. Mediante la presente Política de Privacidad [en adelante, la Política] informa a los Usuarios de viagedia.com del tratamiento y usos a los que se someten los datos personales que se recaban en la Web, con el fin de que decidan, libre y voluntariamente, si desean facilitar la información solicitada.

VIAGEDIA considera esencial garantizar la protección de los datos personales por ello, con el fin de proteger la intimidad y privacidad de todos los interesados ​​(titulares de los datos], ponemos de manifiesto la presente política de Privacidad, comprometiéndonos a garantizar las exigencias legales estipuladas en la legislación y reglamentación que sea aplicable en la materia de Protección de Datos Personales. Así pues, en cumplimiento de Reglamento (UE) 2016/679 , por medio del presente documento, VIAGEDIA .

informa :
 1. Titualritat dels Tractaments


  VIAGEDIA amb domicili social a: C / Camí de Valls, 81-87,43204 REUS , es titular de diferents tractaments. En concret, les dades recaptades a través de la Web, s'incorporen al tractament [USUARIS WEB / NEWSLETTER] , als que li serà aplicada la present política de Privacitat.

 2. Recollida i Tractament


  El tractament [USUARIS WEB / NEWSLETTER] , té com a principals característiques:

  1. Finalitat

   La finalitat de la recollida i la incorporació de les dades als citats tractaments, consisteix en:

   a. Per al Tractament [USUARIOS WEB / NEWSLETTER] , oferir la informacó sol·licitada pels interessats en el formulari o qüestionari de la pàgina Web pàgina Web viagedia.com

   b. Resoldre les qüestions formulades.

   c. i remetre'ls informació sobre les nostres ofertes d'activitats i serveis del portal titularitat de VIAGEDIA

  2. Encarregat de Tractament

   En el cas de que hi hagin tercers que accedeixin a aquest tractament i amb els quals existeixi obligació de subscriure el contracte que prescriu (l'article 28 RGPDUE). Es signarà aquest contracte sobre els termes que marca el citat article, que regularà contractualment l'ús i la confidencialitat de les dades personals, de conformitat amb el que es disposa en la legislació vigent.

  3. Base jurídica - Consentiment

   Mitjançant l'emplenament dels diversos formularis contingut a la Web esmentada anteriorment, l'interessat presta el seu consentiment perquè les dades de caràcter personal subministrades siguin incorporats al citat tractament, sent objecte de tractament per la mateixa de conformitat amb la present Política de Privacitat. De la mateixa manera presta consentiment perquè VIAGEDIA, trameti informació periòdica i informar dels nostres serveis.
   Si bé podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d'enviaments, enviant un correu electrònic a l'adreça info@viagedia.com indicant a l'assumpte "BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ".

 3. Mesures de Seguretat


  VIAGEDIA ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades de caràcter personal legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori dels mateixos.

 4. Drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació, Oposició, Portabilitat i Limitació


  Els interessats titulars de les dades contingudes en el tractament [USUARIS WEB / NEWSLETTER] així com els titulars de dades contingudes en qualsevol dels tractaments titularitat de VIAGEDIA, podran dirigir- se a l'entitat, com a responsable de tractament, amb la finalitat de poder exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat, i si escau limitació (Drets ARCOPL) respecte de les dades incorporades en el tractament.

  Aquests drets tenen caràcter “personalíssim” , per la qual cosa únicament podran ser exercitats pel propi interessat, o el seu representant legal, prèvia acreditació de la seva identitat, o si escau, de la suficiència de la representació.

  A.

  - El dret d'accés , a exercitar amb periodicitat anual, excepte interès legítim acreditat. En exercitar el dret d'accés, l'interessat podrà optar pels següents sistemes de consulta del fitxer:

  l'enviament d'un correu electrònic a: info@viagedia.com

  - comunicació per escrit dirigida a: VIAGEDIA S.L, C / Camí de Valls, 81-87,43204 REUS

  VIAGEDIA, procedirà a notificar la seva decisió en el termini d'un mes. Si fos en sentit afirmatiu, l'interessat podrà accedir a la referida informació en el termini dels 10 dies següents a la seva notificació.

  B.

  - El dret de rectificació i cancel·lació podran ser exercitats, conformement a les següents previsions, sempre que l'interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments són inexactes, incomplets, inadequats o excessius. En aquest cas, podrà exercitar-los a través d'algun dels mitjans anteriorment previstos.
  VIAGEDIA, procedirà a la rectificació o cancel·lació dins dels 10 dies següents al de la recepció de la sol·licitud.

  C.

  - El dret de portabilitat podran ser exercitat, conformement a les següents previsions, sempre que l'interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments, has de ser retornades al titular de les dades, o bé a un altre tercer (Encarregat de tractament).

  D.

  - El dret de limitació podran ser exercitat, prèviament el dret d’oposició al tractament de les seves dades, i que mentre no es resolgui el Dret d’oposició, es limiti el tractament de les mateixes.

 5. Canvi de Normativa


  VIAGEDIA, es reserva el dret de modificar la present polu00edtica amb l'objecte d'adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials així com les que poguessin derivar-se de “codis tipus” existents en la matèria. Tals canvis seran comunicats amb l'antelació que sigui necessària a la nostra pàgina Web, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan aquest no es considerés atorgat conformement als termes de la present política.

  Qualsevol dubte, pregunta o comentaris que pogués albergar amb referència a la present normativa, no dubti a consultar-les dirigint la seva comunicació sobre aquest tema a: info@viagedia.com